Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Ansvarig utgivare webbsändning | Rollen och juridiskt ansvar

Som ansvarig utgivare för en webbsändning har du en viktig roll att spela. Du är ansvarig för innehållet som publiceras på din webbplats och du måste vara medveten om de juridiska kraven och ansvaret som är förknippade med denna position. I denna artikel kommer vi att utforska rollen, kraven och det juridiska ansvaret för en ansvarig utgivare för webbsändning.

En ansvarig utgivare för webbsändning är den person som har det juridiska ansvaret för innehållet i sändningen enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Om ett yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning, begås i sändningen är det den ansvariga utgivaren som kan hållas juridiskt ansvarig.

I den här artikeln kommer vi att undersöka processen för att utse en ansvarig utgivare, de juridiska skyldigheterna som åvilar en ansvarig utgivare, hur man går tillväga för att anmäla sin webbsändning och ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv, vilka konsekvenser som kan uppstå vid ett yttrandefrihetsbrott inom en webbsändning samt hur ansvarig utgivare påverkas av användarkommentarer.

Följ med när vi tar en djupdykning i detta ämne och ger dig all information du behöver för att bli en expert på ansvarig utgivare för webbsändningar.
 

Hur utser man en ansvarig utgivare för en webbsändning?

Det är avgörande för alla som är engagerade i webbsändningar att förstå vad som krävs för att utse en ansvarig utgivare och vilka juridiska skyldigheter de måste uppfylla. Men hur utses en ansvarig utgivare?

När du ska utse en ansvarig utgivare för en webbsändning är det viktigt att välja en lämplig person som är myndig, bosatt inom EES-området och har god kännedom om sändningens innehåll. Den ansvariga utgivaren måste vara beredd att ta det juridiska ansvaret för innehållet och följa regler och lagar som rör yttrandefrihet och ansvar för publicering. För att utse en ansvarig utgivare måste du anmäla webbsändningen till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) med relevant information.

Det är även viktigt att samtidigt dokumentera beslutet att utse en ansvarig utgivare, informera personen om sina ansvar och skyldigheter samt informera ditt team om den ansvariga utgivarens roll och ansvar.

Kom ihåg att den ansvariga utgivaren kan bli åtalad för eventuella yttrandefrihetsbrott som begås i samband med webbsändningen, så det är viktigt att alla inblandade är medvetna om de juridiska kraven.


Vilka juridiska skyldigheter har en ansvarig utgivare för en webbsändning?

I samband med att du registrerar eller söker tillstånd för olika radio- och tv-sändningar eller ansöker om utgivningsbevis för din webbplats behöver du utse en ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren är den som är juridiskt ansvarig för det som sänds eller publiceras. Utgivaren är ensam ansvarig om något yttrandefrihetsbrott begås i sändningen, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.

Att vara ansvarig utgivare för en webbsändning innebär därför att man har några viktiga uppgifter att hålla koll på, dessa inkluderar:

  1. Utgivaren kan hållas ansvarig för brott mot yttrandefriheten, såsom hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.
  2. Att säkerställa att inget innehåll sänds eller publiceras mot utgivarens vilja. Utgivaren bör ha möjlighet att granska och godkänna innehållet innan det publiceras.
  3. Att följa alla lagar och regler som gäller för webbsändningar och webbplatser, inklusive upphovsrättslagar, personuppgiftslagar och regler om marknadsföring och reklam.
  4. Om någon anser sig vara kränkt av innehållet på webbplatsen kan den ansvariga utgivaren anmälas till Justitiekanslern, som är ensam åklagare i yttrandefrihetsmål. Det är endast Justitiekanslern som får inleda en förundersökning och väcka allmänt åtal för yttrandefrihetsbrott.

Som ansvarig utgivare står man för det juridiska ansvaret för allt som sänds eller publiceras på en webbplats. Därför är det därför viktigt att vara medveten om dessa skyldigheter och se till att följa dem noggrant för att undvika potentiella juridiska problem.


Hur anmäler man sin webbsändning och ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv?

För att anmäla din webbsändning och ansvarig utgivare till Myndigheten för press, radio och tv, bör du använda deras e-tjänst. Registrering av webbsändningar via e-tjänsten är kostnadsfri.

Det är viktigt att tänka på att den ansvariga utgivaren måste vara minst 18 år gammal, folkbokförd i Sverige och inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag.

För att anmäla en ansvarig utgivare för en webbplats måste man dessutom ansöka om ett utgivningsbevis från Patent- och registreringsverket (PRV). Utgivningsbeviset är en förutsättning för att kunna utse en ansvarig utgivare. När man ansöker om ett utgivningsbevis måste man ange vem som är ansvarig utgivare, och denne personen ska uppfylla kraven som nämnts ovan.

Utgivningsbevis krävs inte för alla webbsändningar, men det kan vara fördelaktigt att ha ett utgivningsbevis. Om en webbplats har ett utgivningsbevis skyddas den av grundlagens yttrandefrihet, vilket innebär att den har ett starkare skydd än en webbplats utan utgivningsbevis. Det gäller särskilt när det kommer till ansvarsfrihet för innehållet som publiceras.


Borttagen registreringsplikt för livesändningar efter 1 januari 2023

Kravet på att anmäla livesändningar till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har upphört från och med den 1 januari 2023. Tidigare var man tvungen att utse en ansvarig utgivare och anmäla sin sändning till MPRT och detta krav gällde särskilt för kommuner och regioner som livesände sina sammanträden.

MPRT bedömde att de flesta verksamheter som berördes av plikten att anmäla sina livesändningar redan hade en ansvarig utgivare. Därför ansågs det onödigt att upprätthålla kravet på anmälan. Förändringen innebär att det blir lättare och mindre krångligt att sända live på internet, och att fler verksamheter kan erbjuda möjligheten att följa deras evenemang i realtid.

Trots denna förändring gäller fortfarande yttrandefrihetsgrundlagen och radio- och tv-lagen för alla som sänder live på internet. Det betyder att man är skyldig att följa dessa lagar och kan bli straffad om man bryter mot dem.

Det är viktigt att notera att förändringen endast gäller livesändningar. Om en sändning spelas in och görs tillgänglig för visning i efterhand, krävs det fortfarande att man har en ansvarig utgivare och att sändningen anmäls till MPRT.


Vilka är konsekvenserna om ett yttrandefrihetsbrott begås i en webbsändning?

Enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) kan konsekvenserna av att begå ett yttrandefrihetsbrott i en webbsändning variera beroende på vilken typ av brott som begåtts. Generellt kan de som deltar i framställningen, spridningen eller offentliggörandet av yttrandet som strider mot yttrandefrihetsgrundlagen bli straffrättsligt ansvariga. 

Några exempel på yttrandefrihetsbrott som kan begås i en webbsändning inkluderar hets mot folkgrupp, förtal, olaga hot, uppvigling och barnpornografibrott. Straffen för dessa brott kan variera från böter till fängelse, beroende på brottets allvar och omständigheterna kring fallet.

Den ansvariga utgivaren för webbsändningen kan också hållas ansvarig för yttrandefrihetsbrottet och kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om denne inte har uppfyllt sina skyldigheter att övervaka och förhindra olagligt innehåll i webbsändningen.

Det är viktigt att notera att det finns vissa undantag och begränsningar när det gäller yttrandefrihetsbrott och ansvar. Till exempel kan man inte hållas ansvarig för yttranden som är nödvändiga för att utföra en offentlig uppgift eller för att skydda någons rättigheter, förutsatt att yttrandet inte går längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet och omständigheterna kring fallet.

Konsekvenserna av att begå ett yttrandefrihetsbrott i en webbsändning kan innebära straffrättsligt ansvar för både den som yttrar sig och den ansvariga utgivaren. Så, för att undvika problem, se till att ha koll på innehållet i webbsändningar och följ de lagar och regler som gäller för yttrandefrihet. På så sätt kan man både skydda sig själv och bidra till en öppen och ansvarsfull dialog på internet.


Hur påverkas ansvarig utgivare av användarnas kommentarer i en webbsändning?

Den ansvariga utgivaren kan bli ansvarig för kommentarer som publiceras av användare på en webbplats eller på sociala medier, om kommentarerna innehåller olagligt innehåll, såsom förtal, hets mot folkgrupp eller uppvigling. Om den ansvariga utgivaren inte vidtar åtgärder för att ta bort eller redigera sådana kommentarer kan denne bli föremål för straffrättsliga påföljder.

Det är dock viktigt att notera att det finns vissa undantag och skyldigheter som den ansvariga utgivaren måste uppfylla för att bli ansvarig. Den ansvariga utgivaren måste ha “faktisk kännedom” om kommentarens innehåll för att bli ansvarig. Det innebär att om en ansvarig utgivare inte är medveten om en olaglig kommentar kan denne inte hållas ansvarig.

För att minimera risken för att bli ansvarig för användarnas kommentarer bör den ansvariga utgivaren ha rutiner och regler på plats för att övervaka och moderera kommentarer samt vidta åtgärder när olagligt innehåll upptäcks.


Sammanfattning

I denna artikel har vi diskuterat de många aspekterna av att vara ansvarig utgivare för en webbsändning och vilka skyldigheter och ansvar det innebär. Det är tydligt att rollen som ansvarig utgivare är viktig för att säkerställa att yttrandefrihetsgrundlagen följs och att innehållet som publiceras på webbplatsen är lagligt och etiskt.

För att vara en framgångsrik ansvarig utgivare är det avgörande att hålla sig informerad om lagar och regler, vara medveten om användarnas rättigheter och skyldigheter och vara beredd att ta ansvar när det gäller yttrandefrihetsbrott. Genom att följa dessa principer kan man bidra till att skapa en säker och ansvarsfull plattform för alla användare.

Andra intressanta artiklar:

Har du frågor eller önskar mer information och prisuppgifter på det vi hjälper andra företag med? Fyll i formuläret här så hör vi av oss redan idag: